Pages

Featured Posts

Thursday, 1 October 2009

မဂၢေျဇန္အနာဂတ္မန္ ကႝပ္-၁၀မဂၢေျဇန္အနာဂတ္မန္
ကႝပ္-၁၀ ေကတ္ PDF File တုဲ ဗွ္ေကတ္မာန္ရ

[PDF File ကႝပ္-၁၀]

Read More...

Sunday, 7 June 2009

သဘင္ေကာံဓ႐ုီေပင္(၁၄)သႝာံ

ဂေကာံသင္သၞတ္အနာဂတ္ မန္


``အာယုက္ဂေကာံ၊လမ်ဳီဂေကာံ ဂွ္ တန္တၜဿပေရင္စုိတ္ဓါတ္ ဆာန္ဂကူ၊ဆာန္ဂေကာံ စုိတ္ဓါတ္ဂုိင္ေကတ္ဓရ္ ညှသာေကုာံပေရင္ ခ်ှဒရာင္ဂေကာံရ´´
သၸနိႆဲကုဪဂလာန္ဏအ္တုဲ ဿသကၠရာဇ္ ၁၃၇၁-သႝာံ၊ ဂိတုပသာ္ (၁၃) ေစြက္၊ တၝဲျဗၜဗတိ(၁၆.၅.၂၀၀၉) ဿအခိင္ေလၵာ၀္တၝဲ နာဍှစက္တက္ (၁၂း၃၀)မိနစ္ဂွ္ ဂေကာံသင္သၞတ္အနာဂတ္မန္ ေကႜာန္ဗဒွ္လ၀္သဘင္ေကာံဓ႐ုီေပင္ မရႏုက္ ကုဪ(၁၄)သႝာံ၊ ဿဌာန-ဘာ၀ါလုက္ ကြာန္ေသႝဟ္ဗၵ၀္ရ။

ဿသဘင္ေကာံဓ႐ုီဏအ္ လၞိဟ္သင္(၃၄)ဇကု၊ လၞိဟ္ခရွ္(၁၁၂)တႜျပင္ျပင္ ျပာပ္ကႜဳင္စုိပ္ကုဪျဒဟတ္ျဂဳျဂဳျဂဳီျဂဳီရ။ ေပဲါေကာံဓ႐ုီဏအ္ ဂြံကၱဳဪဒွ္ခုိဟ္ခုိဟ္ျပဲျပဲ ဍဳိက္က္ေပင္င္ဂွ္ နာဲနႏၵပါလ(ဗညာဂံင္သာဲ)ေကုာံ နာဲစႏၵသှရိ ႏူကြာန္ ေသႝဟ္ဗၵ၀္ ဘာ၀ါလုက္ေတံ ညးတအ္႓ါဇကုကုီ သုီပံင္ေတာဲကုဪဂေကာံသၞတ္ ေကုာံဒါယကာဘာတအ္တုဲ ဒုင္ဂုိင္ေကတ္ နဒဒွ္လ်ဳိင္ဌာန၊ က်ာ္ေဇႝာ္အၥာ ၀ရလကၤာ (ပါင္ကၞာဘာျဂဳိပ္)ဂွ္ နဒဒွ္သဘာပတိ၊ နာဲနာရဒေကုာံနာဲပညာဂွ္ ဒုင္ဂုိင္ေကတ္လ်ဳိင္သကုိပ္အေသဟာန္ရ။ ဿကုဪလၞိဟ္သင္(၃၄)ဇကုဂွ္ နာယက ဂေကာံ၊ ညးကုဪကသပ္ဂေကာံ၊ ဥကၠဌ ၊ ညးအုပ္ကာ ေကုာံ ဂေကာံကမၼတှ ေကင္ကာဗဟုိရ္ဂမႜဳိင္ ဗြဲမစုင္ေလင္ ျပာပ္တုိန္စုိပ္အုိတ္ရ။ ဿကုဪလၞိဟ္ခရွ္ (၁၁၂)တႜျပင္ျပင္ဂွ္ ဂေကာံဂှတအနာဂတ္၊ ဂေကာံဘာတၝဲအဒုိတ္၊ ဂေကာံ သၞတ္ ႏူကြာန္တႝဟ္သအာင္ဂမႜဳိင္ကုီ သုီကုဪကၞဳဲေတၞင္ မပၱံကုဪဒံက္တာမင္းႏြယ္စုိး တအ္ေလ၀္ ျပာပ္ကႜဳင္စုိပ္ကုဪျဒဟတ္ရ။


ေပဲါေကာံဓ႐ုီဏအ္ဂွ္ ဒွ္ေပဲါေကာံဓ႐ုီျပံင္သႜာဲညးတာလ်ဳိင္တၞိတုဲ အတုိင္ေလၞင္ အခုိက္ကႝာ ေကာံဓ႐ုီကႜဳင္လ၀္႐ုိဟ္ဟ္သႝာံ ပၚပၱိတ္လ၀္႓ါသၠဳတ္ (သၠဳတ္ပထမ၊ သၠဳတ္ဒုတိယ)ရ။ ဿသၠဳတ္ပထမဂွ္ ပံက္အခန္ကႝာအေသဟာန္၊ ဒုင္ဂုိင္ေကတ္ ၾသ၀ါဒႏူဇေရင္နာယကဂမႜဳိင္၊ ဥကၠဌဂေကာံေျမာ္ဂလာန္၊ ညးအုပ္ကာ ဒုင္ အစှေရင္ပေရင္ဂေကာံ၊ ညးလ်ဳိင္ဌာန-ဟုီဂလာန္မိပ္စုိတ္၊ သၠဳိပ္ဘ႑ာ ေသာင္ကလး စရင္ၾသန္လုပ္တိတ္ေကုာံ တႜဂုဏ္အၥာသုခိိတ ေသာင္ကလး စရင္ႀသန္ ထာ၀ရနိဓိတုဲ ႏူကႜာသၠဳတ္ပထမ ဟြံဂြံအာစုိပ္ဒတုဲဏီ သြက္ဂြံ ျပံင္သႜာဲ ညးတာလ်ဳိင္တၞိဂွ္ သီ႐ုပ္ေကႜံညးတာလ်ဳိင္ေႀတံတုဲ သၠဳတ္ပထမ အံင္ဇႝး ဂြံအာစုိပ္ဒတုဲတုဲ ဿအခိင္ေလၵာ၀္တၝဲ ႓ုိတ္(၁း၃၀)နာဍှဂွ္ ဇူဒုီေကႜံ တရၜေပဲါ ေကာံဓ႐ုီဗႝတ္(၁၅)မိေနတ္ရ။


ဿအခိင္(၁း၄၅)နာဍှဂွ္ ကေလင္စသၠဳတ္ဒုတိယတုဲ ႐ုဲစွ္ညးတာလ်ဳိင္တၞိရ။ (ဗုီ႐ုဲစွ္လ၀္ညးတာလ်ဳိင္ကမၼတီေကင္ကာဗဟုိရ္တၞိဂွ္ အတုိင္ေလၞင္သၞ၀္ေတံ လၝတ္ရံင္ညိ) ႏူဂွ္ ဆက္ေဖ်ံတင္သၢဳတ္သြာတ္ ေလၞင္ပေရင္ကေမႜာန္ သြက္ဂြံ ဆက္ေကႜာန္အာဂတေတံ ေကုာံ သီကႜီနာနာ ဒုင္ဂုိင္ေကတ္ကသပ္ ႏူကုဪေကာန္ဂေကာံ ဂမႜဳိင္တုဲ ဿအခိင္သ၀္တၝဲနာဍှစက္ တက္(၂း၄၅)နာဍှဂွ္ ေပဲါေကာံဓ႐ုီ ဂေကာံ သင္သၞတ္အနာဂတ္မန္ ေပင္မရႏုက္ကုဪ(၁၄)သႝာံဂွ္ ဂြံအာစုိပ္ဒတုဲဗြဲမအံင္ဇႝးရ။


အခိင္ဏအ္ဂွ္ ဒွ္အခိင္နိမိတ္ သြက္ေလၞင္ပေရင္ကေမႜာန္ ဂေကာံသင္သၞတ္ အနာဂတ္မန္ဂြံအံင္ဇႝးတုဲ ေကာန္ဂေကာံဂမႜဳိင္ ဗြဲမမိပ္ျမဟ္အုိဟ္တၞဳိဟ္ ဒုင္ ေကတ္သာဓုကာတက္တဲညှညှသာသာရ။

``ဗုီျပင္ညးတာလ်ဳိင္ဂေကာံဂမႜဳိင္´´


Read More...

Friday, 5 June 2009

ပတုိန္ဂုဏ္စရာဲေကက္သကာ ဿပေရင္ကေမႜာန္သြက္ဂကူ


ဘဒၵႏၱပါလိတ
ၾသ၀ါဒါစရိယ(ကၞိန္ဍဳင္)
အဂၢမဟာဂႏၳ၀ါစကပ႑ိတ

မၝဳဪကတုဪဒွ္မႝိဟ္
သကၠရာဇ္သာသနာ ၂၄၆၈ သႝာံ၊ သကၠရာဇ္ဍဳင္ ၁၂၈၆ သႝာံ၊ ဂိတု ေျမကၠသုဪ႓ါမံက္၊ တၝဲျဗၜဗတိ မအံက္နာဲခေရာဲ၊ မိအံက္မိဣထဲ၊ ခုတ္လ၀္ယၞဳ ေကာန္ဗႜာဲ မာံမန္ထ၀္ေရာင္။ (ေဒံႏံြပန္ - ၾတဳံပိ၊ ျဗၜမြဲ)

အခိင္မံင္ဘာ
မံင္ဘာဗၞာ ဂံြပန္တန္၊ မံင္ဘာက်ာ္ေဇႝာ္အဇုက်ာ္ ဘာပလုိင္လၞဳ၊ ဘာတံင္ပရင္ ကတ္ေဗၱာန္မံင္လိက္မန္ ခ်ဴဒးဗွ္ဒး၊ လိက္ဗၞာ ခ်ဴဒးဗွ္ဒး ဿလက္ထက္အဂၤလိက္ တအ္ေရာင္။


မာံမန္ထ၀္ ပတ၀္ကႛဳိပ္ကုဪ ပေရင္သာသနာ(သၸထပုိယ္)
မာံမန္ထ၀္ ကာလဂံြအာယုက္ ႓ုိတ္ ၁၅ သႝာံဂွ္ သကၠရာဇ္သာသနာအာစုိပ္ ၂၄၈၃ သႝာံ၊ သကၠရာဇ္ဍဳင္ ကႜဳင္စုိပ္ ၁၃၀၁ သႝာံ၊ ဆိင္ဆေကတ္ ဂိတုပုဟ္႓ါမံက္ သၸထပုိယ္ဿဘာတုိက္တၞိ က်ာ္ေဇႝာ္အၥာစေႏၵာဘာသ ဒွ္အၥာ ဥပဇၨ်ာယ္တုဲ ကုဪလ၀္ယၞဳ ေကာန္ထပုိယ္ပါလေရာင္။ ထပုိယ္ပါလဂွ္ ကတ္ေဗၱာန္ မံင္လိက္ပတ္ ဿဇေရင္အၥာတႜ၊ အၥာလိက္ လုကၜပြိဳင္ ပိသႝာံ၊ပိ၀ွ္ေရာင္။ ဒွ္တုိန္္ထပုိယ္ဗႜာဲကုီရ။ ဒုင္နဲကဲအၥာ ဂႜာဲပညာမိပ္မိပ္တုဲ ဂႜံင္ရာံဟံြဗွ္သႝာ ခ်ပ္ ဟံြစုိပ္မြဲေလွ္ရ။

မာံမန္ထ၀္ ပတ၀္ကႛဳိပ္ကုဪ ပေရင္သာသနာ(သၸခမှ)
ဘ၀မာံမန္ထ၀္ဂွ္ ဒွ္အာဘ၀ဗႜာဲေဇႝာ္ရ။ ေကႜာန္ဗၥမိမ႓ါလအ္အာတုဲ အာယုက္ ေလ၀္ ဂံြကႜဳင္႓ါေစွာ္႓ါသႝာံရ။ သကၠရာဇ္သာသနာ ၂၄၉၁ သႝာံ၊ သကၠရာဇ္ဍဳင္ ၁၃၀၉ သႝာံ ဂိတုပသာ္မသုန္မံက္ တၝဲျဗၜဗတိ ဿအခိင္ပန္နာဍှကုဪ ပန္ေစွာ္ ဒစိတ္မိေနတ္ဂွ္ အာစုိပ္ဒဒွ္ခမှပယ်င္ နကုဪသင္ကာရက စွ္ထပွ္ဇကုရ။ သၸဥပဇၨ်ာယ္ ကုဪ က်ာ္ေဇႝာ္အၥာ စေႏၵာဘာသမဟာေထရ္ရ။ အၥာတႜကေလင္တင္ယၞဳတၞိဂွ္ နာဲပါလိတ ေရာင္။

နာဲပါလိတ ပတ၀္ကႛဳိပ္ကုဪ ပေရင္ပညာ
မိတႜဂုဏ္ သၸကုဪဒကာခမှတုဲ အေဃာတန္တၜမံင္ ဿဘာတုိက္တၞိ (ဘာဓါတ္ က်ာ္)ဂွ္ ကတ္ေဗၱာန္လိက္မြဲ၀ါပႜန္ရ။ အၥာတႜေလ၀္ေဖ်ံကုဪ၊ အၥာကမၼ၀ါစ္ တႜဂုဏ္အၥာ ဘာျဇဲေလ၀္ေဖ်ံကုဪ၊ အၥာလိက္ ဥတၱမာရမၻေလ၀္ေဖ်ံကုဪ ဂံြကတ္ေဗၱာန္လိက္ ကဆံင္သႜဳင္သႜဳင္ ဒုင္နဲကဲအၥာ ပြိဳင္ပန္သႝာံပန္၀ွ္ ျပင္ျပင္ေရာင္။

နာဲပါလိတ ဂံြ႓ုိတ္ပန္၀ွ္ျပင္ျပင္ဂွ္ ျပံင္အာတုိက္လိက္မန္ ဘာျဂိဳပ္ဖအံက္တုဲ တုိန္လိက္ဿဇေရင္အၥာတႜ စႏၵိမာမဟာေထရ္၊ အၥာလိက္နာဲ၀ိမလ၊ နာဲပုပၹ သၸလြှပရာ မြဲဇႝဴပႜန္ရ။ ၁၃၁၅ သႝာံဂွ္ လုပ္သွ္လိက္အလုဪသှတန္ေဍာတ္ အံင္အာတုဲ ၁၃၁၇ သႝာံဂွ္ လုပ္သွ္တန္ေဒါ၀္ အံင္အာပႜန္ရ။ ၁၃၁၈ သႝာံဂွ္ လုပ္သွ္တန္ေဇႝာ္ အံင္အာပႜန္ရ။ အံင္လိက္ တန္ေဍာတ္-တန္ေဒါ၀္-တန္ေဇႝာ္ သုီပိတန္ ဿတုိက္လိက္၀ံြေရာင္။

ကတ္လိက္ဿဘာျဂိဳပ္ဖအံက္ ပြိဳင္ပိသႝာံျပင္ျပင္တုဲ ျပံင္အာတုိက္လိက္မန္ ကြာန္ကေဒံါ(ကြာန္ကဒုဪ) ဘာသုသာန္ရ။ တုိန္လိက္ဿဇေရင္အၥာသႜပတ္ တႜဂုဏ္အၥာအာဒိစၥ ပြိဳင္မြဲသႝာံျပင္ျပင္တုဲ ကေလင္စၜကႜဳင္လုပ္၀ွ္ ဿဘာတၞိ၊ ကြာန္အေခါန္ရ။ တုိန္လိက္ ဿဇေရင္က်ာ္ေဇႝာ္အၥာသှရိႏၵ ပြိဳင္မြဲ၀ွ္ေရာင္။

ဿသကၠရာဇ္ဍဳင္ ၁၃၁၈ သႝာံ၊ သကၠရာဇ္သာသနာ ၂၅၀၀ သႝာံ (ေဒါ၀္သာသနာ)ဂွ္ တုိန္အာဍဳင္မန္ေၾတံဍဳင္လၢဳင္ သၸဒတၜဿဘာက်ာ္ႀသှမန္ ကတ္ေဗၱာန္မံင္လိက္ကႝပ္လၱဴဂမႜဳိင္ ပြိဳင္ဒစိတ္သႝာံျပင္ျပင္ရ။ ၁၃၂၀ သႝာံဂွ္ လုပ္သွ္လိက္တန္ဓမၼာစရိယ အံင္အာပါဠိပါရာဇိကဏ္ကုဪ အ႒ကထာရ။ ဒုင္နဲကဲတႜဂုဏ္အၥာတိႆ၊ တႜဂုဏ္အၥာေညယ်၊ ဂေကာံေကာန္ကြးတကၠသုဪ ဂမႜဳိင္တုဲ ဗေပင္ပညာပါရမှဖဲဖဲေရာင္။

နာဲပါလိတကုဪ ဂေကာံခမှမန္ဟိတဂေ၀သှ အလုံတြဳဪရးဍဳင္မန္
ေဃာဗက္ဂႜာဲသၝှမံင္ ဂႜံင္ပရိယတၱိပညာဂွ္ ကာလပံက္လ၀္ဂေကာံခမှမန္ ဟိတဂေ၀သှ ဿသကၠရာဇ္ဍဳင္၊ သကၠရာဇ္သာသနာ လၱဴဂွ္၊ ဂိတုဒၢိဳန္ဒၥာံေစြက္ နာဲပါလိတ ဗြဲဒဒွ္ကႛဳိပ္သၠဳိပ္ဗဟုဪပါလုပ္တုဲ ေကတ္လ၀္လ်ဳိင္ေပင္ေပင္ေရာင္။

ဗြဲၾကၜ ေကတ္လ၀္လ်ဳိင္ ဒု-ဥကၠ႒တုဲ ၁၃၂၀ သႝာံ စုဪကုဪစုိပ္ ၁၃၂၃ သႝာံ ဒးယုိက္ေဂႜင္ေကတ္တာလ်ဳိင္ ဟိတဓရေဇႝာ္ ပြိဳင္ပိသႝာံျပင္ျပင္ရ။ နကုဪယၞဳ ဂေကာံ၀ံြ ေဃာဂႜာဲမံင္ပေရင္ပညာမြဲလပၚဂွ္ သြက္ဂကူမန္၊ ဍဳင္မန္၊ လိက္ပတ္မန္ ဂံြေဇႝာ္ေမာ၀္ ဂံြစုိပ္ကႜဳင္ဂတာတဲဇကု လုပ္လ၀္ေပဲါဗတုိက္ဿ ေသႝာ၀္ ပြိဳင္ၾတၜသႝာံ ေဍာတ္ေဍာတ္ေရာင္။

တင္စၞတ္ ။........။ မိက္ဂံြတီဗြဲၾတးမၢး သၝှဗွ္ေကတ္ဿလိက္၀င္ -
ဂေကာံခမှမန္ ဟိတဂေ၀သှ တက္ပတိတ္လ၀္ ဿသႝာံ ၁၃၆၁ ေတံညိ။


နဒဒွ္ကႛဳိပ္သၠဳိပ္ပေရင္ဂကူ၊ ပေရင္ဍဳင္ကြာန္ကုဪဂႜံင္ဍာန္က်ာ္ ကြာ္ဗက္ကေရာံ ဂေကာံမန္ပေရင္ဍဳင္ကြာန္၊ ေဗာ္မန္ေကာန္ဍဳင္အရင္ လုကၜပြိဳင္ပိဣသုန္သႝာံ ျပင္ျပင္ရ။ ဿဂေကာံေဗာ္ပႜတရၜဍဳင္မန္၊ ဒပ္ပံင္ေကာံညှသာညးဍဳင္မန္၊ ကမၼတှ ဓမံက္ဍဳင္မန္ ဂံြလုပ္ေကႜာန္လ၀္မြဲစံြ ဗြဲဒဒွ္ကႛဳိပ္သၠဳိပ္သင္၊ ဗြဲဒဒွ္နာယက ပြိဳင္ပန္သႝာံ ျပင္ျပင္ေရာင္။


သၸတမ္ႏူကႜဳိဟ္ခႜင္တုိန္ ပေရင္ဂကူ၊ပေရင္ဍဳင္ကြာန္တုဲ နဒဒွ္ကႛဳိပ္သၠဳိပ္မြဲက႑ဂွ္ ပါလုပ္ကႜဳင္ပြိဳင္မသုန္ေစွာ္သႝာံျပင္ျပင္ရ။ ဿအခိင္ အလုဪသှ႐ုဲမာဲ ဂံြေစွ္ပေရင္ စန္ဒက္ ဗက္ခ်ှဒရာင္ဇၞာပ္သြာင္၊ ဇၞာပ္ဍဳင္ကြာန္ ဌာန္ေဒသမန္ဂမႜဳိင္ ဂံြတြံထ႟း ေသာင္ကလးပေရင္ဂကူ၊ ပေရင္မာဲ၊ ပေရင္ဍဳင္ဒုင္လ၀္ဒဒုိက္ မၝဳိဟ္မၝဳိဟ္ၾကံင္ ၾကံင္ ဂံင္ဂံင္သၠာသၠာတုဲ သြက္ဂကူမန္ ပစၥဳပၸန္ကုဪအနာဂတ္ ဂံြကြာ္ဂႜံင္ကရတ္ ဒးလးလ၀္ ဆုဒဒန္တုပ္တုပ္ေရာင္။

သကၠရာဇ္သာသနာ ၂၅၀၅ သႝာံ၊ သကၠရာဇ္ဍဳင္ ၁၃၂၃ သႝာံ၊ ဂိတုမာ္စွ္ေစြက္၊ ခေရတ္ ၁၉၆၂ သႝာံ၊ ဂိတုမာတ္ ၂ ဂွ္ ဗုဪပႝာန္ေနေ၀န္ လုပ္သီေကတ္အ၀ုဪ အလုဪသှတေခန္ဏုတုဲ ေဗာ္ပေရင္ဍဳင္ကြာန္၊ ပေရင္သာသနာ႓ုိတ္ႏံြ ပလုီေထာံ ဖအုိတ္ရ။ ေခတ္ပႝာန္ အုပ္ဓုပ္လ၀္ပြိဳင္ပိေစွာ္သႝာံ ၾကပ္ေပင္ေရာင္။ ဟုိတ္ႏူ ဍဳင္ကြာန္႐ုသံင္ ဒွ္မံင္အဓိကုိရ္ေဇႝာ္ေဇႝာ္စိ ဒးေဒံါဇူေထာံ ပေရင္ဍဳင္ကြာန္ အုိတ္ေရာင္။

ပေရင္ဍဳင္ကြာန္ သႜာဲျပံင္အာအုိတ္တုဲ သကၠရာဇ္သာသနာ ၂၅၀၉ သႝာံ၊ သကၠရာဇ္ဍဳင္ ၁၃၂၇ သႝာံ၊ ဂံြစွ္ဒၥိတ္၀ွ္၊ ဂိတုေဇွ္စွ္မံက္ဂွ္ ကေလင္စၜကႜဳင္ႏူ ဘာက်ာ္ႀသှမန္တုဲ လုပ္ပဒတၜဿဘာျဂိဳပ္ဖအံက္ ပြိဳင္မသုန္၀ွ္၊ မသုန္သႝာံ ျပင္ျပင္ရ။ ႏူဂွ္မြဲကဆံင္ ျပံင္ေကႜာံအာ ဘာတၞိဖအံက္ ပြိဳင္႓ါသႝာံ႓ါ၀ွ္ျပင္ျပင္ ေရာင္။

နာဲပါလိတ ေဂတ္ဟှသပ၀္မံင္ ပေရင္သာသနာ၊ ပေရင္ဂကူ ပြိဳင္႓ါေစွာ္ သႝာံျပင္ျပင္တုဲ ဿသကၠရာဇ္သာသနာ ၂၅၁၆ သႝာံ၊ သကၠရာဇ္ဍဳင္ ၁၃၃၄ သႝာံ၊ ဂံြ၀ွ္ ႓ါေစွာ္ၾတၜ၀ွ္ဂွ္ ကေလင္စၜစုိပ္ ဒႝာဲဘာတုိက္တၞိ(ဘာဓါတ္က်ာ္) ၀ံြေရာင္။

အၾကာအခိင္ တုိန္လိက္ေဖ်ံလိက္ကုဪ ေကာန္ကြးဂမႜဳိင္ဂွ္ ကာလစုိပ္သကၠရာဇ္ သာသနာ ၂၅၁၈ သႝာံ၊ သကၠရာဇ္ဍဳင္ ၁၃၃၆ သႝာံ၊ ပံက္လ၀္ သင္ဓမံက္ ပတုိန္လိက္ပတ္မန္၀ံြ ဗြဲဒဒွ္ဟိတဓရေဇႝာ္ ေကတ္လ၀္တာလ်ဳိင္ ပန္သႝာံျပင္ျပင္ ရ။ ေဃာဓမံက္ပတုိန္လိက္ပတ္မန္ဂွ္ ဿသကၠရာဇ္သာသနာ ၂၅၂၂ သႝာံ၊ သကၠရာဇ္ဍဳင္ ၁၃၄၀ သႝာံ၊ ဂိတုစဲပန္ေစြက္ ဒးထိင္လ၀္ ဿသၝိစာတ္ဍဳင္ ပြိဳင္ ႓ါသႝာံျပင္ျပင္ေရာင္။

ဥကၠ႒ က်ာ္ေဇႝာ္ဘာက႟င္ထ၀္ကုဪ ဟိတဓရ နာဲပါလိတ႓ါဇကု ဒးထိင္လ၀္ ဿသၝိစာတ္ဍဳင္ ပြိဳင္႓ါသႝာံျပင္ျပင္တုဲ ၁၃၄၂ သႝာံ၊ ဂိတုေဇွ္႓ါေစြက္ ဗႜးတိတ္ သုီညး႓ါရ။ ဿအခိင္ပုိယ္ ပံက္လ၀္ဂေကာံ၀ံြ လုပ္ေပဲါဗတုိက္ဿေသႝာ၀္ သြက္ဂံြ ေဗၱာန္လိက္မန္ ဿပြိဳင္ဍဳင္မန္ကုဪကြာန္မန္ဂမႜဳိင္ အာတ္ပတုိန္လ၀္ ဌာနအလုဪသှ တအ္ေရာင္။

က်ာ္ေဇႝာ္ပါလိတ အၥာတႜမရႏုက္ကုဪ ပိဒေတာ၀္ပိအဆက္ဂွ္ ဘုိင္ယုိက္ေဂႜင္ ပေရင္သာသနာ ကေရာံအၥာေဇႝာ္ မပတမ္ေဖ်ံလိက္ ႏူသကၠရာဇ္ဍဳင္ ၁၃၃၄ သႝာံေတံတုဲ စုဪကုဪစုိပ္ ၁၃၆၈ သႝာံ၊ ဂံြအာယုက္ ၈၂ သႝာံ၊ ဂံြ၀ွ္ ၅၉ ၀ွ္၊ ကတုဪဗဒွ္လြှ မေဇႝာ္ ဟံြေတာ္ဂႜံင္ေဍာင္႓ုိတ္ မင္မြဲလ၀္ထပုိယ္ခမှဂမႜဳိင္ေရာင္။

ပတ၀္ကႛဳိပ္ကုဪ ပေရင္ဂေကာံလိက္ပတ္ဂမႜဳိင္
သကၠရာဇ္သာသနာ ၂၅၂၇ သႝာံ၊ သကၠရာဇ္ဍဳင္ ၁၃၄၅ သႝာံ၊ ကာလပံက္ေဗၱာန္ ဂေကာံလိက္ပတ္မန္ ေကုာံေယန္သႝာင္ဗုဒၶဘာသာ ကြာန္ ကၞာ၀က္ရးျဇာဂွ္ ဗြဲဒဒွ္ဥကၠ႒ ပြိဳင္စွ္သႝာံကုီ၊ ကာလပံက္ေဗၱာန္ ဂေကာံပႜတရၜ ပရိယတၱိမန္ဂွ္ ဗြဲဒဒွ္နာယကစုဪကုဪလၞဳဟ္ကုီ ေကတ္လ၀္တာလ်ဳိင္ ဍဳိက္ဍဳိက္ ေပင္ေပင္တုဲ အာဂတပႜတရၜ ႐ုိဟ္႐ုိဟ္သႝာံေရာင္။

ကာလပံက္ေဗၱာန္ ဂေကာံလိက္ပတ္မန္ေကုာံေယန္သႝာင္ ဗုဒၶဘာသာ ပြိဳင္ဍဳင္မုဟ္ဍဳင္ ဿသကၠရာဇ္ဍဳင္ ၁၃၅၄ သႝာံဂွ္ ဗြဲဒဒွ္ဥကၠ႒ ပြိဳင္ဍဳင္မုဟ္ဍဳင္ ဒုင္ေကတ္တဲ႓ါသႝာံျပင္ျပင္တုဲ ဿအလန္ဒုတိယဂွ္ ဗြဲဒဒွ္ဒုတိယ-ဥကၠ႒၊ ႏူသႝာံ ၁၃၅၉ စုဪကုဪလၞဳဟ္ ဗြဲဒဒွ္ဥကၠ႒ေဇႝာ္ဂွ္ ေကတ္လ၀္တာလ်ဳိင္ အာဂတပႜတရၜ စုဪကုဪစုိပ္ တုိင္ပကၜလိက္ပတ္ေရာင္။

ကာလပံက္ေဗၱာန္ ဂေကာံေဗၱာန္လိက္ပတ္မန္ ေကုာံေယန္သႝာင္ဗုဒၶဘာသာ အလုံေဒသရးမန္ ဿသႝာံ ၁၃၅၈ သႝာံ၊ စုဪကုဪလၞဳဟ္ ဗြဲဒဒွ္နာယက ေကတ္လ၀္ လ်ဳိင္ေပင္ေပင္တုဲ အာဂတပႜတရၜ ဍဳိက္မြဲဂႜဳင္ဒေယွ္မြဲဒြက္ ဇက္ဂံါတုိန္ တုိင္ ပကၜလိက္ပတ္မန္ပုိယ္ေရာင္။

နကုဪဘ၀ပတန္သာသနာ၀ံြ ပတန္ကႜဳင္လုကၜ ၅၀ သႝာံျပင္ျပင္တုဲ ဆက္ပတန္အာ စုဪကုဪလအိတ္ရ။ ခ်ဴလိက္၊ေဖ်ံလိက္ တက္ၾတးလိက္ပတ္မန္ ကုဪဗ်ာပ္ၾတးအာ အလုံတြဳဪရးဍဳင္မန္မြဲတုဲ ဂကူမန္၊အေရ၀္မန္၊လိက္ပတ္မန္ ညံင္ဂြိဳအ္ကႜက္ ဆက္ဂံါဇက္တုိန္ ဟုီတြံကုဪျဇဟတ္ လၞဳိန္ကာလေရာင္။

ႀကှဇွ္ဂုဏ္ပညာကုဪ သတၱိ၊ဗ်တၱိ ႏံြကုီရဒွ္တုဲ ဿသကၠရာဇ္သာသနာ ၂၅၄၃ သႝာံ၊ ဿသကၠရာဇ္ဍဳင္ ၁၃၅၂ သႝာံဂွ္ ေဗာ္သံဃမဟာနာယကကၞိန္ဍဳင္လၢဳင္ နကုဪေသႝာ၀္ သၢဳတ္သြာတ္အပ္ျပာပ္ ကုဪတဆိပ္ၾကာ `ၾသ၀ါဒါစရိယကၞိန္ဍဳင္´ ဒုင္ေကတ္တဲတုဲ ကုဪဒၞံင္ေဒႜာံေဗၱာန္သင္ အလုံတြဳဪရးကၞိန္ဍဳင္ စုဪကုဪလၞဳဟ္ေရာင္။


အလုဪသှဍဳင္မန္ ပတုိန္ဂုဏ္စရာဲ
ေဗာ္ဍဳင္မန္တၞိ အလုဪသှဍဳင္မန္ပုိယ္ဂွ္ ရန္တၞအ္ကုဪက်ာ္ေဇႝာ္အၥာ မွာေထရ္ ပါလိတ ဘာတုိက္တၞိ၊ ကြာန္ကၞာ၀က္ရးျဇာ ခ်ဴခႝံလ၀္လိက္ပတ္၊ ျပကုိဟ္ တႝဟ္တႝဟ္သာ္ လၞိဟ္လိက္ကႝပ္ ပိေစွာ္ဂကူျပင္ျပင္တုဲ အလုဪဇကု ဒု-ဥကၠ႒ နာဲေထန္(နာဲထ၀္အူ) ဗၢိန္ကုဪတဆိပ္ၾကာ အေဒါ၀္မွာဇန္ပုရိသာတ္ခမှ၊ ပုရိသာတ္ ခရွ္ဂမႜဳိင္ရ။ ဿသကၠရာဇ္သာသနာ အာစုိပ္ ၂၅၄၅ သႝာံ၊ သကၠရာဇ္ဍဳင္ ကႜဳင္စုိပ္ ၁၃၆၃ သႝာံ၊ ဂိတုမာ္ၾတၜေစြက္၊ တၝဲအငၝာ (၄.၃.၂၀၀၂) အခိင္မြဲနာဍှကေလင္ အေဃာသဘင္သှကႜှ လွာဲဂတးလညာတ္ ဿဗဒုိပ္ညှသာ (ဗဒုိပ္လုပ္ဍဳင္) ဒႝာဲဘာ တန္သႜဳင္ အလုဪဇကု ဒု-ဥကၠ႒ နာဲေထန္ ဗဂိန္ကုဪ တဆိပ္ၾကာမြဲတႝးရ။

ဿကာလဘ၀ဂကူပုိယ္္ ဗႜဳိက္တႝီမံင္ဏံ သြက္ဂကူဂံြမံက္ဂတ၀္၊ယးတၞးအာ ဂစာန္လြှေကႜာန္ကႜဳင္ ဗြဲမေကက္သကာ နကုဪပေရင္လိက္ပတ္ႏံြတုဲ ကုနာဲ ဘဒၵႏၱပါလိတ မဒွ္ေကာန္နာဲခေရာဲ၊ မိဣထဲ ကြာန္ကၞာ၀က္၊ ပြိဳင္ဍဳင္မုဟ္ဍဳင္၊ ဘာတုိက္တၞိ က်ာ္ေဇႝာ္အၥာမွာေထရ္ပါလိတ ထပ္ဗေပင္လ၀္ဂွ္ နကုဪေဗာ္ဍဳင္ မန္တၞိ သၸစၞတ္သမၱီ ပတုိန္ဂုဏ္စရာဲအပ္ျပာပ္ကုဪ လိက္စၞတ္၀ံြေရာင္။

(လိက္စၞတ္ပတုိန္ဂုဏ္စရာဲ ေကက္သကာဿပေရင္ ကေမႜာန္ေကာန္ဂကူ သႝာံ-၁၃၆၃)

လၱဴအုိတ္ တဆိပ္ေဗာ္ဍဳင္မန္တၞိ၊ ဗုီ႐ုပ္အဲမြဲတႝး၊ လပၚတဲပုင္ဂွ္ တဆိပ္၊ သဘင္သှကႜှပြိဳင္ပန္တၝဲဂွ္ တၝဲလက္ကရၜအုိတ္ရ။ အလုဪဇကုအဲက်ာ္ေဇႝာ္ ဒးေကတ္တာလ်ဳိင္သဘာပတိ ပြိဳင္ပန္တၝဲရ။ (ႏူမာ္မြဲေစြက္ စုိပ္ၾတၜေစြက္) ဖက္ေဆာညးအုပ္ကာ နာဲဟံသာဂွ္ ဗွ္အတၳဳပၸတၱိပေရာဒဒွ္အဲ ဗြဲခႛန္တုဲ အဲကေလင္ဟုီ ဂလာန္တင္ဂုဏ္ ကုေဗာ္ဍဳင္မန္တၞိ နကုဪဆီဇာတိမာန္ဂွ္ အုပ္ေကႜံနိဂုီဂလာန္တင္ဂုဏ္၀ံြေရာင္။

``ကသပ္စုိတ္ကတုဪဒွ္´´
ပူဂုဪဆာန္ဂကူမန္ဂမႜဳိင္ ခမှသင္ဒွ္ဒွ္၊ ခရွ္ဟံြ႐ုဲ စုိတ္ဂႜဳဲစုိတ္ဍိက္ပႜက္ ႐ုိဟ္ကႝက္ညံင္ဂံြအုိတ္ကုတ္ ဗဗုိတ္ကၞဳိင္ေထာံတႝံေဍံတုဲ လုပ္လၞိဟ္ပူဂုဪဆာန္ဂကူ၊ ဆာန္ဍဳင္မိမေဇတ္ေဇတ္ေရာင္။ အာစုိပ္ကဆံင္သႜဳင္ ကြပ္လၱဴအုိတ္တုဲ ဿအခိင္ဂကူမန္ ဒးဒုင္ပႛဳဪပႛဳိက္ ဗႜဳိက္တႝီမံင္ဂွ္ သြက္ဂံြမံက္ ဂတ၀္တုိန္အာ၊ သြက္ဂံြ႐ုီဗင္ဟံင္ျပာ္ဂကူ နကုဪလြဟ္ေကႝဟ္ ခ်ဴေကွ္မာန္ရ ယ၀္ရဒွ္တၜမၢး ကလိဂံြဗႜး႓းဂကူပုိယ္ ေလာဲေလာဲရ။ ဒွ္ျဇဟတ္ေပဲါဗတုိက္လြဟ္ ေလ၀္ ဒွ္မာန္ေရာင္။ ဟုိတ္ဂွ္ရ ညးမဆာန္ဂကူမန္ဂမႜဳိင္ နကုဪလြဟ္ေကႝဟ္ ခ်ဴေကွ္ ပတိတ္ဗလးကုဪႏူဘ၀ဍိက္ ဘ၀ဂႜဳဲ၊ဘ၀ပႜက္ ဂကူညးတႝဟ္မာန္ ကုီေရာဟံြတီဂွ္ ကသပ္စုိတ္အဲ ကတုဪဒွ္တုိန္ေရာင္။

ဗုီက်ာ္ေဇႝာ္အၥာ ေကက္သကာဿကေမႜာန္ ပေရင္ေကာန္ဂကူဏံ ခမှသင္မန္ကုီ၊ သုီညးမဆာန္ဂကူတအ္ ကုဪဂံြေကက္သကာ ဿကုဪကေမႜာန္ပေရင္ဂကူပုိယ္အုိတ္ တုဲ ဟံင္ပတိတ္ဂကူပုိယ္ ႏူဘ၀ဍိက္ ဘ၀ဂႜဳဲ၊ဘ၀ပႜက္ ဒးဒုင္ပႛဳဪပႛဳိက္မံင္ကုဪ ဂကူ ညးတႝဟ္တအ္အုိတ္စုိအ္။.........။

အနာဂတ္မန္

Read More...

Thursday, 28 May 2009

ေကႜာန္ဗဒွ္ သဘင္ေစွ္ဘာမန္တၝဲအဒုိတ္ ေကုာံ စၞတ္သမၱီတၝဲဟံသာ၀တှလုီ ေပင္ ၂၅၂ သႝာံ


ရံင္ကုဪကိစၥလတူေတံတုဲ ႏူဂေကာံသင္သၞတ္ အနာဂတ္မန္ပုိယ္ဏအ္ အယာံ မာတ္ပတိတ္လိက္ကႝပ္မဂၢေျဇန္သၞးဟံြေသင္ နကုဪသြာင္ ပေရင္ခ်ှဒရာင္ နာနာသာ္ ခ်ှဒရာင္မံင္ ပေရင္ဂကူေကုာံ ပေရင္ဘာသာ ႓ါျပကာရ၊ ႓ုိန္ရခ်ှဒရာင္မံင္ ဂႜံင္တရၜပေရင္ဂကူေကုာံဘာသာ နာနာသာ္ကုီေလ၀္ ကေမႜာန္ပတိတ္ လိက္ကႝပ္မဂၢေျဇန္ မြဲသႝာံမြဲကႝပ္ဂွ္ ေလၞင္ပေရင္ကေမႜာန္ ဟံြကုဪလုီလာ္အာတုဲ ဆက္ေကတ္မံင္တာလ်ဳိင္ တက္ၾတးပတိတ္မံင္ဖုိဟ္ရ။

ေပႝာ၀္ကုဪပေရင္ခ်ှဒရာင္ဂေကာံဂမႜဳိင္ ဿသကၠရာဇ္ ၁၃၇၁ သႝာံ၊ ဂိတုပသာ္ ၈ ေစြက္၊ တၝဲသၝိသ၀္ (16.5.2009) အခိင္ဗတံ ႓ုိတ္ ၇ နာဍှဂွ္ ဂေကာံ သင္သၞတ္အနာဂတ္မန္ အာကႛဳိပ္အာဂတပႜတရၜတုဲ ေကႜာန္ဗဒွ္လ၀္ သဘင္ ေစွ္ဘာမန္တၝဲအဒုိတ္ ေကုာံ တၝဲဟံသာ၀တှလုီ ေပင္(၂၅၂)သႝာံ ဿဌာန ဘာနႏၵ၀ုိန္၊ ကြာန္အေ႓တ္ေရာင္။အကာဲအရာ ဗုီဂေကာံသင္သၞတ္အနာဂတ္မန္ ခ်ှဒရာင္လ၀္ဿဗတံဂွ္၀ံြ ဒွ္မံင္ ပေရင္ခ်ှဒရာင္ ၃ သာ္ရ၊
၁။ ေကႜာန္ဗဒွ္လ၀္ သဘင္ေစွ္ဘာမန္ ဥတုကညင္ ပြိဳင္တုိက္ဒုဪမာဲဆက္တဲ။
၂။ ေကႜာန္ဗဒွ္လ၀္ သဘင္ေစွ္ဘာမန္ တၝဲအဒုိတ္။
၃။ ေကႜာန္ဗဒွ္လ၀္ တၝဲဟံသာ၀တှလုီ ေပင္(၂၅၂)သႝာံ မဒွ္ရ။


ဿကုဪေလၞင္ ပေရင္ကေမႜာန္ပိသာ္ဏအ္ ဿအခိင္ဗတံ ႓ုိတ္(၆)နာဍှျပင္ျပင္ဂွ္ ဂေကာံသင္သၞတ္ အနာဂတ္မန္ကုဪ ဂေကာံေဗၱာန္လိက္ပတ္မန္ေကုာံ ေယန္သႝာင္ ဗုဒၶဘာသာ (ပြိဳင္တုိက္ဒုဪမာဲဆက္တဲ)တအ္ ပံင္ေတာဲညှသာတုဲ ေကႜာန္ဗဒွ္လ၀္ သဘင္ေစွ္ဘာမန္ဥတုကညင္ ပြိဳင္တုိက္ဒုဪမာဲဆက္တဲရ။

ႏူဂွ္ ဇူေဒံါမြဲခ်ဳိန္ခဏတုဲ ဿအခိင္ဗတံ ႓ုိတ္(၇း၀၀)နာဍှျပင္ျပင္ဂွ္ ဂေကာံ သင္သၞတ္အနာဂတ္မန္ အာဂတပႜတရၜတုဲ ဆက္ေကႜာန္ဗဒွ္ သဘင္ေစွ္ဘာမန္ တၝဲအဒုိတ္ ေကုာံတၝဲဟံသာ၀တှလုီ ေပင္(၂၅၂)သႝာံပႜန္ရ။ ဿကုဪအခန္ကႝာ အေသဟာန္ဏအ္ က်ာ္ေဇႝာ္အၥာဘာေၾတံ ကြာန္ဒုဪမာဲ ဂုိင္ေကတ္နဒဒွ္သဘာ ပတိ၊ တႜဂုဏ္အၥာသုခိတ ေကုာံ တႜဂုဏ္အၥာဣႏၵက႓ါဇကု ဂုိင္ေကတ္တာလ်ဳိင္ သကုိပ္အေသဟာန္တုဲ ဥကၠ႒ဂေကာံ၊ ကမတှေကင္ကာဗဟုဪ မြဲဟာန္ေကုာံ ဂေကာံသင္သၞတ္ အနာဂတ္မန္ဂမႜဳိင္ကုီ သုီကုဪတႜှပုိန္သင္၊ က်ာ္ေဇႝာ္အၥာ၊ တႜဂုဏ္အၥာ ႏူပြှပြဴဂမႜဳိင္ဗြဲမဂႜဳိင္ တုိန္စုိပ္ဿအခန္ကႝာအေသဟာန္ဂွ္ရ၊ ခရွ္ပုရိသာတ္ ေကာန္ဂကူမန္ဂမႜဳိင္ ႏူကြာန္လွာ၊ ယာန္ဒံင္၊ ေသႝဟ္ဗၵ၀္၊ အေ႓တ္၊ ဒုဪမာဲ၊ ဆက္တဲ၊ ကြာန္ခဗုဲ၊ ထုင္မင္၊ တံင္ပုိအ္၊ ကႜအ္သတ္တအ္ဗြဲမဂႜဳိင္၊ သုီကုဪကၞဳဲႏူကြာန္တႝဟ္သအာင္ဂမႜဳိင္ လၞိဟ္လၝီဟံြက ျပာပ္ကႜဳင္စုိပ္ကုဪျဇဟတ္ ျဂဳျဂဳျဂီဳျဂီဳအုိတ္ရ။


ကုဪလာပ္ကြးဘာမန္တၝဲအဒုိတ္တုဲ ႏူကႜာဟံြဂံြစ၀္စ႐ုိဟ္ဍာ္ တၝဲဟံသာ၀တှလုီဏီ `ဒဒွ္ရ တၝဲဏအ္ တၝဲသြက္ပုိယ္ဂံြမိပ္ျမဟ္ဟံြေသင္၊ ႏူေလာန္ကႜဳင္(၂၅၂) သႝာံေတံ တၝဲဏအ္ဂွ္ ဒွ္တၝဲေကာန္ဂကူပုိယ္ ဆီပၚဍာ္ေဇြာ၀္ နန္က၀္ျပာသာဒ္ တူေလင္ ဒးဒုင္ပန္၊ဒးဒုင္ဗာ္၊ဒးဒုင္ဂစုိတ္၊ ခမှသင္မန္တအ္ ဒးဒုင္စံင္ယတ္၊ ဒးဒုင္လုိန္ကုဪစိင္ ေကာန္ဂကူပုိယ္တအ္ ဒး႓ိင္ကႜဳင္ဆီ လႝီလႝာ္ဂႜဳိင္သာ္ ဒးဒုင္ပလုီ ပလာ္ဍဳင္ကြာန္သၝိဌာန္´ ဂလာန္မပတံသာ္ဏအ္ သကုိပ္အေသ ဟာန္ တႜဂုဏ္အၥာသုခိတ လေလာင္ၾတးကုဪ ေကာန္ဂကူဂမႜဳိင္တုဲ ရန္တၞအ္ကုဪခမှ သင္မန္၊ ကႛဳိပ္သကုိပ္မန္၊ အာဇနဲမန္၊ ေကာန္ဂကူမန္ ဒးဒုင္ျပဟ္လလုဲအာ နကုဪကမ္ပ႐ုိက္ကမ္ဒဒုိက္ကုီ သုီဒုင္ပူဇၜဏာလမ်ဳီသြက္ ဂကူ လုကၜတရၜ(၂၅၂) သႝာံဏအ္တုဲ ပါရိသာတ္ေကာန္ဂကူမန္ပုိယ္ မျပာပ္ကႜဳင္စုိပ္ ဿအခန္ကႝာ အေသဟာန္ မဂဇအ္မံင္ဿလတူခုင္ကုီ သုီသၞ၀္တိတအ္ ဒႜဳိက္ကတုဪအုိတ္တုဲ သၸဂ႐ုဂါရ၀ ေရွ္ေသွ္ရၜဂၜညးတအ္ ဒၞံင္တၜသၝိတ္သၝိတ္ျဇျဇ ပြိဳင္မြဲမိေနတ္ျပင္ျပင္ရ၊ ႏူဂွ္ က်ာ္ေဇႝာ္ဘာေၾတံ ကြာန္ဒုဪမာဲ တြံဓရ္ပ႐ူဟံသာ၀တှလုီတုဲ စ၀္စ႐ုိဟ္ဍာ္ ဇုိန္ပုိန္ပၚပရအ္ကုဪေကာန္ဂကူပုိယ္တုဲ ဿအခိင္ဗတံ ၉း၄၅ ဂွ္ အုပ္ေကႜံနိဂုီ အခန္ကႝာအေသဟာန္ရ၊ ႏူဂွ္ ခမှသင္ဂမႜဳိင္ကုီ သုီကုဪပါရိသာတ္ေကာန္ဂကူမန္ မျပာပ္ကႜဳင္စုိပ္ဂမႜဳိင္ ဇက္ေဂႜာဲအာ ဇေရင္က်ာ္ေစတှ ဘာနႏၵ၀ုိန္၊ ကြာန္အေ႓တ္တုဲ ေဍန္ပႝာင္သၸပူဇၜ သြက္တၝဲဟံသာ၀တှလုီ ျဂဳျဂဳျဂီဳျဂီဳအုိတ္ရ။


ဂလာန္ဆ၀္ပၝဳဟ္ ။......။ စုိပ္ကႜဳင္အခိင္ ဂိတုပသာ္(၈)ေစြက္မၢး စုိတ္ဍိက္ဂွ္ပဲါ စုိတ္နာဲဂၥာန္ေကတ္ ေဒၢတ္ဍိက္ဂွ္ပဲါ သႜာဲလညာတ္ျပဟ္ျပဟ္ သြက္ေသၢာံ ပလွ္ပတိတ္စုိတ္ဍိက္၊ ဆီဍိက္၊ ေဒၢတ္ဍိက္ဂမႜဳိင္ကုီ သုီစုိတ္ဓါတ္ဆာန္ဂကူ ဂံြမံက္ဂတ၀္တုိန္အာ ဇၞာပ္ဇၞာပ္ေကာန္ဂကူမန္ ပုိယ္တအ္သုီဖအုိတ္ ဇၞာပ္ဍဳင္၊ ဇၞာပ္ကြာန္ ဇၞာပ္ဌာန္ေဒသ ေကႜာန္ဗဒွ္အာ တၝဲဟံသာ၀တှလုီ ေလၞင္ေလၞင္ သႝာံအုိတ္ညိဂွ္ မိက္ဂံြဆ၀္ပၝဳဟ္ဏာ နကုဪဓရ္ေမတၱာရအၜ။......။

ဂေကာံသင္သၞတ္အနာဂတ္မန္ (F.M.Y.M.O)

Read More...